ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ …………………..
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΕΩΝ

1……………………………..…………………………………………………………………………………………..……
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:……………………………………………… ΠΕΡΙΟΧΗ ………………………………….…..…
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ………………. 2………..………… ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ……………………….
ΚΙΝΗΤΟ 1. ………………. 2……….…………. EMAIL: ……………………………

Οι ανωτέρω γονείς του (όνομα βρέφους/νηπίου) …………………………………….………………………
ημερομηνία γέννησης ……………………., με την αίτησή τους αυτή ζητούν την εγγραφή του στον Παιδικό/Βρεφικό/Βρεφονηπιακό Σταθμό με την επωνυμία ……………………………………….……. ………………………………………………………., (στο εξής ο Σταθμός), από με τους παρακάτω όρους:

1. Κατά την εγγραφή καταβάλλετε το ποσό της 1ης δόσης και είναι για την κράτηση θέσης.
1. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: …………/…/201……. έως ………/…/201…….
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (€): ……………………………………………………………………….
Το ποσό αυτό καλύπτει το σύνολο της περιόδου (από Σεπτέμβρη έως και Ιούλιο) και περιλαμβάνει :
Α. ΤΡΟΦΕΙΑ-ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Β. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Σχολικό □ ΝΑΙ □ ΟΧΙ.
Γυμναστική □ ΝΑΙ □ ΟΧΙ.
Αγγλικά □ ΝΑΙ □ ΟΧΙ.
Κολυμβητήριο □ ΝΑΙ □ ΟΧΙ.
Ομάδα Γονέων με την ψυχολόγο □ ΝΑΙ □ ΟΧΙ

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (ΔΟΣΕΙΣ):
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΣΟ (€)
Με το μήνα από…… έως …… Χ11 δόσεις
Προκαταβολή 12η δόση (εγγραφή) έως 31/7

Οι ημερομηνίες αποτελούν δήλη ημέρα καταβολής σύμφωνα με το αρ. 340 ΑΚ. Η καταβολή γίνεται σε μετρητά στα Γραφεία του Σταθμού και η απόδειξη που υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του αποτελεί το μόνο αποδεικτικό καταβολής των χρημάτων. Καταβολή σε Τράπεζα θεωρείται έγκυρη εφόσον εκδοθεί απόδειξη και από τον Ιδιοκτήτη του Παιδικού Σταθμού.
3. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ:
Μήνες Σεπτέμβριο – Ιούλιο και κατά τις ημέρες από Δευτέρα – Παρασκευή από τις 07:00 π.μ. έως 17:30 μ.μ.
4. ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΧΟΛΙΚΟ): □ ΝΑΙ □ ΟΧΙ.
Δρομολόγια …………………………………………………………………………………………
Τόπος παράδοσης/παραλαβής: …………………………………………………..
Ώρες παραλαβής: ……………………….. Παράδοσης: ………………………………
5. ΘΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ / ΑΡΓΙΕΣ
Θερινές διακοπές: 4 εβδομάδες τον Αύγουστο
Αργίες: 28η Οκτωβρίου, 24 Δεκεμβρίου – 2 Ιανουαρίου, Καθαρά Δευτέρα, 25η Μαρτίου, Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και Τρίτη του Πάσχα και του Αγ. Πνεύματος
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ:
(α) Τα δίδακτρα αφορούν ολόκληρη την περίοδο εγγραφής και οι παρεχόμενες υπηρεσίες συμφωνούνται για το σύνολο της. Σε περίπτωση διακοπής παρακολούθησης παιδιού μετά την εγγραφή, οι γονείς οφείλουν να καταβάλουν τα δίδακτρα και της υπολειπόμενης περιόδου κατά την οποία ο Σταθμός παρέχει τις υπηρεσίες του, εκτός αν διακοπή οφείλεται σε Υπαιτιότητα του Σταθμού. Αναίρεση της υποχρέωσης αυτής είναι δυνατή μόνο με τη ρητή συγκατάθεση του Σταθμού.
Σε κάθε περίπτωση καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται. Παιδί που διέκοψε την παρακολούθηση επιστρέφει εφόσον η διακοπή διήρκεσε λιγότερο από ένα (1) μήνα.
(β) Η παράδοση και παραλαβή με σχολικό, εφόσον επιλέγεται, γίνονται παρουσία ενός τουλάχιστον γονέα στο σημείο παραλαβής/παράδοσης. Σε περίπτωση απουσίας του γονέα κατά το χρόνο παράδοσης, το παιδί επιστρέφεται στον Σταθμό και παραλαμβάνεται από εκεί. Ο Σταθμός δικαιούται να εισπράξει αποζημίωση λόγω καθυστερημένης παραλαβής/αναχώρησης σχολικού.
6. ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:
Εφόσον η παρακολούθηση στο Σταθμό αποτελεί παροχή τρίτου φορέα (εργοδότη/δημόσια αρχή/ασφ. φορέας/επιδοτούμενο πρόγραμμα/άλλο: στο εξής ο «Πάροχος») και ο οποίος καταβάλλει εν όλω ή εν μέρει τα δίδακτρα επ’ ωφελεία του γονέα, οι όροι της παροχής αυτής μεταξύ Παρόχου – Σταθμού αποτελούν όρους και της παρούσας. Η παροχή των υπηρεσιών του Σταθμού τελεί υπό την αίρεση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Παρόχου. Σε περίπτωση διακοπής της παροχής, στην υποχρέωση καταβολής των διδάκτρων υποκαθίσταται ο γονέας. Σε κάθε περίπτωση, καθυστέρηση πληρωμής του Σταθμού εκ μέρους του Παρόχου πέραν των τριών (3) μηνών, αποτελεί σπουδαίο λόγο διακοπής της παροχής από πλευράς Σταθμού και εφαρμογής του όρου 6(α).

Ο ΣΤΑΘΜΟΣ                                                                                                 ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

1.

2.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ